Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název: DSO Region Moravská cesta

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí DSO Region Moravská cesta byl založen na základě ust. § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů jako společenství obcí za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Svazek je právnickou osobou a byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 16. 2. 2021 a zaregistrován v rejstříku svazků obcí Olomouckého kraje dne 22. 2. 2021. 

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní informace

5. Bankovní spojení:

Účet č. 2701951326 /2010 vedený u Fio banky (příjmový účet, slouží pro všechny platby)

6. IČO: 09944991

7. Plátce daně z přidané hodnoty: DSO Region Moravská cesta není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

DSO Region Moravská cesta je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Svazek poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů. Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte: 

Lhůty pro poskytnutí informace:
- písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
- v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem. 

10. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • zákon č. 255/2012, kontrolní řád
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány. 

11. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

12. Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv: Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.
 • Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.